Betong – älskat och hatat

Betong är kanske ett av de byggnadsmaterial som väcker mest känslor. Det är ett rationellt material som i mycket gestaltar modernitet, men som också har fått beteckna tristess och storskalighet i epitet som ”betongförort”, ”grå som betong”, också politiker får en släng av sleven i uttryck som ”betongsosse” etc.

Betong har två betydelser´i det svenska språket, den numera rådande betecknar en blandning av cement, ballast, vatten och eventuellt tillsatsmedel, vare sig denna blandning hårdnar eller inte. Den mera ålderdomliga användningen av orden avser alla blandningar av hydrauliskt kalk med stenbitar, stycken av tegel och klappersten. Beredning av betong i den äldre bemärkelse var känt redan under romartiden och Pantheon ett exempel på detta.

Ritning till Jästbolagets byggnad i Nässjö, 1911.

Jästbolagets byggnad i Nässjö, arkitekt Anders Roland 1911, konstruktion Kruger & Toll.

Den armerade betongen, det vill säga betong som förstärkts med inläggningar av stänger eller metallnät, börjar utvecklas under 1800-talet i Frankrike och England. I Sverige blev det Skånska Cementgjuteriet, grundat 1887, som börjar med armerad betong i byggnader, Katarina folkskola, Operan i Stockholm är tidiga exempel. Den första byggnaden med en hel stomme av betong uppförde 1909 på Kungsgatan i Stockholm. Den första i Jönköpings län var Jästbolagets nya byggnad i Nässjö från 1911 och som fortfarande står på sin plats väl synlig längs järnvägsspåret strax norr om stationen. Den är uppförd med bärande bjälklag och pelare av betong endast takvåningen är av trä. Anläggningen uppfördes av Stockholmsfirman Kruger & Toll med Anders Roland som arkitekt. Det var också Kruger & Toll som uppförde Myrstedts byggnad på Kungsgatan i Stockholm.

För den som vill veta mer om betong också ur ett bevarandeperspektiv rekommenderar vi Sven Olof Ahlbergs föreläsning på länsmuseet, nu på onsdag den 26 oktober kl. 18.00. Föreläsningen är ett samarbete med Svenska Byggnadsvårdsföreningen.
Fri entré!

 

VÄLKOMNA!

Britt-Marie Börjesgård

Annons

Alla intressanta platser….

En förmån i jobbet är alla intressanta platser vi får möjlighet att besöka och att lära känna med deras skiftande bakgrunder. En annan förmån är alla engagerade, trevliga och kunniga människor som vi stöter på i anslutning till våra uppdrag. Nere i länets sydvästra hörn vid Nissans flöde strax öster om Skeppshult i Gislaveds kommun, ligger Bölaryd med Bölaryds kvarn och såg. Platsen är en sammanhållen bruksmiljö med byggnader från olika epoker och industriskeden vilka tillsammans bär och förmedlar en tydlig historia.

Bölaryds kvarn är den röda träbyggnaden i två våningar. Närmast Nissan kraftverket från 1920 och huset som anas i bakgrunden är den gamla disponentvillan.

Bölaryds kvarn har sedan 1910-talet varit en del av Skeppshults bruk, då bruket köpte in hela Bölaryds vattenfall med mjölkvarn, såg och ett äldre kraftverk.

Kvarnläget vid Bölaryd är dock mycket äldre än så, det finns belägg från 1600-talets slut avseende en mjölkvarn. Det har också i äldre tider funnits en enklare såg, en så kallad ”nickesåg” vid fallet. På en karta från 1786 markeras kvarnen som tullkvarn.

Vid 1800-talets slut inleds industrialiseringen av området. Först etableras en stolfabrik, som dock inte kommer att bli särskilt långvarig, den ödeläggs av brand år 1904. På platsen startas sedan en liesmedja. Verksamheten sysselsatte som mest ett 20-tal personer i två smedjor. Lietillverkningen upphör år 1926. År 1916 startar ett nytt bolag, ett tråddrageri etableras i en av liesmedjorna. Verksamheten utvecklas sedan med spiktillverkning. I anslutning till fallet uppförs också ett modernt vattenkraftverk, som står klart år 1920. AB Skeppshults bruk bedriver när företaget är som mest omfattande, vid sidan om tråd- och spiktillverkningen, också eldistribution från flera kraftstationer samt tillverkning av sågade och hyvlade trävaror. Bruket var i drift fram till år 2000.

I maj 2002 bildades Bölaryds kvarnförening i Skeppshult med syfte att vårda och bevara kvarn- och sågmiljön. Föreningen fick då av brukets ägare överta ett antal byggnader; den gamla kvarnen, såghuset samt en magasinsbyggnad i anslutning till kvarnen. Kvarnen och såghuset har under åren restaurerats av föreningens medlemmar och andra goda krafter, t.ex. fönstren renoverades och målades av byggelever i Gislaved. Delar av arbetena har utförts med ekonomiskt stöd av länsstyrelsen.

Såghuset.

Föreningen sköter inte bara husen utan har verksamhet och maler även mjöl i den gamla kvarnen. T.ex. nu på söndag den 26 augusti deltar de i Långaryds gammeldags marknad och säljer stenmalet mjöl – mjöl som smakar utmärkt i småländska kringlor.

Kraftverket ägs av ett lokalt kraftbolag och det snurrar än och ger energi. Kraftstationen har vad gäller den tekniska utrustningen moderniserats, men den har mycket kvar av sin gamla karaktär och utrustning.

Strax intill, där man svänger av från Nissastigen ner mot Bölaryd, ligger också Skeppshults gjuteri, med anor från tidigt 1900-tal. Gjuteriet är enligt uppgift det enda kvarvarande i Skandinavien som tillverkar hushållsprodukter i gjutjärn.Gjuteriet upprätthåller och förvaltar därmed en levande industri- och designhistoria.

Britt-Marie Börjesgård