Dokumentation efter branden i Eksjö

Under tidig morgon den 16 augusti drabbades Eksjö gamla stad av brand. Elden startade i kvarteret Ciselören 1, den så kallade Forssellska gården. Tack vare installerat sprinklersystem och en snabb och massiv insats från räddningstjänsten kunde branden i stort sett begränsas till denna fastighet. Förödelsen kunde annars har blivit än värre.

Ciselören 1 är ett av Eksjö stads dryga 50-tal byggnadsminnen. Bebyggelsen i Eksjö är skyddad som en samlad helhet, vilket gör att vissa byggnader är omistliga, andra har i sig inte samma dokumentvärde, men är viktiga för stadsbilden och bidrar till helheten. Vissa fastigheter är väl dokumenterade, kring andra är kunskapen mer generell. Kvarterindelningen för denna delen av staden fastlades redan under 1600-talet. Den nu brandskadade gården består sedan 1700-talet av två sammanlagda tomter. Förändringar utförda under 1800-talets mitt och under 1900-talet finns delvis dokumenterat i handlingar och bygglovsritningar, men den äldsta historien är relativt höljd i dunkel.

Branden är en tragedi av stora mått men ger samtidigt en möjlighet att samla mera kunskap om den aktuella fastigheten. Under släckningsarbetet bröts delar av panelen bort och blottlade den timrade fasaden och den underliggande strukturen blev tydlig på ett sätt som den inte varit tidigare. Skarvar mellan olika byggnadskroppar, olika timringsteknik och olika utformade knutar framträder.

Då de aktuella byggnaderna i den kringbyggda gården är för skadade för att kunna återuppbyggas har länsstyrelsen beslutat skiva om byggnadsminnet och kommunen har lämnat rivningslov. Länsmuseet genomför på länsstyrelsen uppdrag och med särskilt stöd från Riksantikvarieämbetet en dokumentation av fastigheten inför sanering och rivningen av brandresterna. Viss dokumentation kommer också att ske parallellt med rivningsarbetena. Då fastigheten är så kraftigt brandskadad blir det dock svårt att undersöka interiörerna utan arbetet koncenteras i huvudsak till fasaderna och gården.

Rivningen gör det möjligt att såga ur virke för att kunna göra dendrokronologiska dateringar av timret på ett flertal ställen i byggnaderna. (Markeringarna på bilderna ovan är för att kunna ta dendroprov, men också för att spara en fint timrad knutkedja som ett åskådningsexempel.) Dateringarna kommer att utförs av Lunds universitet och bygger på att man studerar trädens årsringar. Finns vankanten bevarad kan man med stor noggrannhet och precision avgöra när trädet är fällt. Genom att man redan sedan tidigare har tagit borrprover av timmer i Eksjö så har man relativt gott med jämförande material vilket också säkerställer dateringarna.

Efter våra första besök på plats kan vi konstatera att det hus som har genomgått de kraftigaste förändringarna, byggnaden med fasaden mot Norra Storgatan, är det i grunden äldsta huset, vilket timringstekniken avslöjar.

Under den borttagna panelen en finns rester av en ålderdomlig slättimrad fasad.

Under den borttagna panelen finns rester av en ålderdomlig slättimrad fasad.

Det är ett arbete med dubbla känslor, det är oerhört tragiskt med det liv som gick till spillo och så sorgligt att Eksjö gamla stad har förlorat en av sina pärlor, med den genuina gårdsmiljön. Men det är också spännande att få tillfälle att blicka in och på djupet kunna analysera material, tekniker och byggnadsskeden på ett sätt som annars inte är möjligt.

I en sådan här situation, när katastrofen har inträffat, gäller det att trots allt att försöka få ut så mycket information som det går ur resterna.

Den drygt hundraåriga kastanjen, gårdens vårdträd, spirar igen efter några kraftiga regn.

Den drygt hundraåriga kastanjen, gårdens vårdträd, spirar igen efter några kraftiga regn. Vilket i sig är hoppingivande.

Britt-Marie Börjesgård

Annons

Branden i Eksjö

gatufasadOm man för ett ögonblick bortser från de personliga tragedier som söndagens brand i Eksjö vållade, har skadorna på stadens kulturhistoriska bebyggelse uppmärksammats och gjort många bekymrade. Trots Eksjöbornas stora intresse för att vårda sitt kulturarv och kommunens och fastighetsägarnas systematiska arbete med att förebygga brand och brandspridning är det svårt att förhindra olyckor av detta slag.

Den fastighet som i första hand eldhärjades var den Forssellska gården, som var en av stadens största. Gården utgjordes tidigt av två tomter som slogs ihop under 1700-talet. Det var kanske inte gatufasaderna som var mest anslående utan den fina innergården med vårdträdet. Det drevs en garverirörelse i husen under 1800-talet och därför var gårdsfasaderna försedda med loftgångar för torkning av skinnen. Namnet har gården fått efter möss-skräddaren Axel Forssell (skrivs ibland Forshäll), som förvärvade gården 1907. Vid denna tid bodde flera hantverkare i fastigheten, exempelvis snickaren Anders Sandberg, målaren Carl Molin, sömmerskan Hulda Karlsson och skomakaren Carl Fritzell tillsammans med sina familjer. 

gårdsfasadDen Forssellska gården förklarades för byggnadsminne av länsstyrelsen i september 1993.

Det inträffade manar till eftertanke och man vill ställa många frågor. Hur skall tomten bebyggas igen? Hur fyllig dokumentation har vi det som gått förlorat? Kan man ytterligare förstärka skyddet mot bränder i staden? Erfarenheten säger att det mest akuta utmaningen är att säkra de byggnader som klarade sig från vattenskador. Det tar inte många dagar förrän mögel och liknande riskerar att börjar växa till.

Text och foto (fr. 1993): Anders Franzén

Konservatorn på slottet

Under augusti utförde konservatorerna arbeten i Helgerums slott söder om Västervik. Slottet, som byggdes 1753-55, har under de senaste åren genomgått restaureringsåtgärder på flera områden, både exteriört och interiört. Konserveringsarbetet gällde väggbemålningen i Musiksalongen – en imitationsmålad kolmårdsmarmor – samt en takmålning med himmel och fåglar i Förmaket. Båda rummen finns på den s k Paradvåningen i slottet.

I Musiksalongen fanns flagningar och bortfall i färgskiktet och ytorna var mycket smutsiga efter alla år. Takmålningen i Förmaket hade flera sprickor i det yttre skiktet. Det hade också släppt från det underliggande putsskiktet och bitar hade börjat falla ur. Ytan var även här mycket smutsad. Detta åtgärdades genom att varsamt laga, rengöra och retuschera så att originalmaterial och patina inte gick förlorat.

Musiksalongen ek Förmaket, arbetsbilder under rengöring av tak. Uk (1)

Lördagen den 7 september bjöd länsstyrelsen i Kalmar län till en Byggnadsminnesdag på Helgerums slott. Inbjudna var ägare till olika byggnadsminnen i länet. Avsikten med dagen var att ge tips och råd om vård, underhåll och konservering, och att göra detta i en miljö där det pågått och pågår restaureringsarbeten av skilda slag.

Helgerum 7 sept

Helgerums slott strålade i kapp med sensommarsolen och stämningen var på topp. Länsstyrelsen och slottets ägare hälsade de runt 60 besökarna välkomna. Sedan guidades besökarna runt i olika grupper till olika stationer där arbeten gjorts. Som konservator vid Jönköpings läns museum ansvarade jag för en av dessa och berättade om arbetet med de båda rummen.

Ninni Ekre

Torvströ och byggnadsminne

Torvhantering på mossen 1908. Bilden tillhör Föreningen Ryttarens torvströfabrik.

På lördag den 12 maj invigs ett nytt byggnadsminne med beröring till Jönköpings län. Ryttarens torvströfabrik anlades 1906 av Nils Hartelius på Grimstorp, en av de större gårdarna i Sandhems socken i Mullsjö kommun. Fabrikbyggnaden ligger någon kilometer norr om gården i Yllestads socken i Falköpings kommun, längs med järnvägen. Byggnadsminnesförklaringen omfattar dock även några fastigheter i Mullsjö kommun.

Ryttarens torvströfabrik är en spännande industrimiljö med bevarad bebyggelse från tidigt 1900-tal. Med fabrik, maskinhus, arbetarbostäder, sågverk, torvmossar och smalspårig järnväg för torvtransporten. Det bröts torv på mossen i 90 år och efter att verksamheten lades ned bildades Föreningen Ryttarens torvströfabrik med syfte att bevara fabriken. Ett väl utfört arbete som nu har belönats med en byggnadsminnesförklaring.

Föreningen inbjuder alla intresserade att delta, läs mera på deras hemsida om invigningen, hur du hittar dit och om om fabrikens historia.

Britt-Marie Börjesgård

Sveriges sydligaste laestadianska kapell?

Laestadianismen är en lutheransk inomkyrklig väckelse som vi normalt förknippar med Nordkalotten, men det har funnits en församling även i Sommen, strax norr om Tranås. Församlingen i Sommen kom dock dit via Amerika. Otto Karlsson hade som immigrant i USA mött väckelsen och när han valde att återvända till Sverige i slutet av 1890-talet förde han med sig sin tro. Församlingen i Sommen växte och år 1916 aktualiserades frågan om att bygga ett kapell.

Sionskapellet i Sommen är uppfört år 1918 för den laestadianska församlingen, med namnet föreningen Fridsförbundet.

Kapellet har förutom församlingens egna verksamhet också hyrts av Säby församling, som bland annat höll konfirmationsundervisning och gudstjänster i lokalen innan Holavedskapellet tillkom. Skolundervisning bedrevs i kapellet fram till 1930-talet, vidare har även Röda Korset och Frivilliga Sjukkassan använt lokalen för sin verksamhet.

År 1998 överläts lokalen till Sommens hembygdsförening för en symbolisk summa då de få kvarvarande medlemmarna i församlingen såg ett värde i att kapellet vårdades och  bevarades som samlingslokal. I januari 1999 förklarades Sionskapellet som byggnadsminne, genom beslut av länsstyrelsen.

Samlingssalen före restaurering

Köket före restaurering

Byggnaden restaurerades i början på 2000-talet både ut- och invändigt med byggnadsvårdsmedel från länsstyrelsen. Länsmuseet medverkade som antikvarisk kontrollant som det hette på den tiden.

Byggmöte i anslutning till målningsrestaurering stora salen.

Provruta färgskikt i vestibulen.

Samlingssalen efter målningsrestaurering, ännu ej återmöblerad.

Britt-Marie Börjesgård